Reflecties

De Machine

Achter alle voordeuren in het land en in de wereld wonen mensen die hun levens zo goed mogelijk proberen te leiden. Het zijn meestal kleine levens waarin zich kleine drama’s afspelen, waarin plezier en droefenis elkaar elke dag afwisselen, en leven en dood elkaar omhelzen in een eindeloze dans. Indien volkeren in het verleden de vele gevaren van het bestaan wisten te overleven, dan was dat omdat ze elkaar in families en dorpen stevig vasthielden, omdat ze elkaar hielpen in de strijd om het leven. In zulke kleine, hechte, en saamhorige groepen heeft de mensheid zich eeuwenlang met succes door de tijd geworsteld.

Maar in de loop van de twintigste eeuw begonnen zich ingrijpende veranderingen af te tekenen. In alle huizen werden elektrische apparaten opgesteld – eerst om geluid uit de ether op te vangen, later ook om bewegende beelden weer te geven, en weer wat later konden mensen niet alleen informatie ontvangen maar ook, via een wereldwijd netwerk, met elkaar uitwisselen. Toen de eenentwintigste eeuw eenmaal goed op gang was gekomen, was iedereen met iedereen verbonden. En de scheppers meenden dat het goed was.

In de ogen van de machthebbers was het ook goed. Zij zagen onmiddellijk in dat de moderne technologie nieuwe mogelijkheden bood, mogelijkheden om de bevolking te controleren en te manipuleren, en zo hun macht verder uit te breiden. Terwijl de mensen zich voortdurend vermaakten met hun nieuwe glimmende speeltjes – laptops, smartphones, tablets – rolden overheden en multinationals hun eigen nieuwe speelgoed over de half verdoofde en niet erg alerte bevolkingen uit.

En nu wordt het systeem – De Machine – alsmaar verder ontwikkeld en verfijnd. Het is alsof we te maken hebben met een intelligent, levend organisme. Zij, De Machine, wil ons laten geloven, zo komt het me voor, dat Zij de enige echte werkelijkheid is, dat we niet meer in de natuur leven maar alleen nog bestaan in Haar digitale universum. Ja, we bestaan enkel nog in het blikveld van Haar alziend oog, onder Haar beschermende vleugels en in de koestering van Haar strenge, altijd consequente, machinale rechtvaardigheid.


Ga naar: inhoudsopgave miniaturen.